کدام نمازها قضا ندارند؟

این نمازهای واجب، قضا ندارند. الف) نماز عید (قربان و فطر) ب) نماز کسی که به کما رفته است (بیهوش شده است) ج) نماز بانوان (در زمان عادات ماهانه) چه یومیه باشد یا نماز های واجب دیگر (توضیحات بیشتر [...]