به جا آوردن نماز قضا

متن کامل سوال: می خواستم بدانم که اگر نمازم قضا شود و خیلی از نمازم گذشته شود باید آن را به جا آورم یا نه؟ پاسخ: الف) اگر تنها یک رکعت آنرا در وقت بخواند نماز ادا می باشد نه قضا. مثال: نماز ظهر و [...]