چه اتفاقی باعث شده کوفیان حاضر شدند امام حسین علیه السلام را حتی به خاطر خرما بکشند؟

متن کامل پرسش: چه اتفاقی و چه چیزهایی باعث شده کوفیان، همان هایی که با امام حسین علیه السلام بیعت کردید و در نامه هایشان ذکر کرده بودند که حتی حاضرند جان های خود را فدای او کنند چرا حاضر شدند [...]